ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΚΟΣΜΗΜΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

Ὁ Ἅγ. Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας εἶναι εἷς ἐκ τῶν ἑκατομμυρίων Νεομαρτύρων. Χάρις εἰς τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν αὐτοθυσία τῶν ἐνδόξων αὐτῶν προγόνων μας, προετοιμάσθη ἐπιτυχῶς ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, γιὰ νὰ ἐκκινήσῃ ἡ Ἐπανάστασις, μέσα Μαρτίου 1821 στὰ Καλαβρυτοχώρια καὶ τὴν Ἁγία Λαύρα.

Καταγόμενος ἐκ τῆς Ἀροανίας (Σωποτό) Καλαβρύτων, τῆς ὁποίας δεσπόζει σήμερα ὁ καλλιτεχνικὸς Ἱ. Ναός του μετὰ τῶν ἄρτια ἐξωπλισμένων προσκτισμάτων του, προσφορὰ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ἐμαρτύρησε τὴν 22 Μαΐου 1818, «σφάζοντάς» τον ὁ ἴδιος ὁ πασᾶς στὴν Τρίπολι, τῆς ὁποίας εἶναι Πολιοῦχος. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ἱ.Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἐξ ὅλης τῆς Οἰκουμένης.

Τὰ πολυτελέστατα ξυλόγλυπτα ἐπὶ ξύλου δρυὸς καὶ γενικὰ ὅλα τὰ ἔργα τὰ ἔχουν θαυμάσει πληθώρα προσωπικοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅπως πχ. ὁ ἀείμνηστος τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Κωστὴς Στεφανόπουλος, ὁ ὁποῖος μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα διερωτᾶτο :
« ἀνθρώπινο ἤ θεῖο χέρι τὰ κατασκεύασε ὅλα αὐτά ; ; ; . . . ». Ὅλα αὐτὰ ἐπραγματοποιήθησαν μὲ ἀπερίγραπτους κατατρεγμούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς δημιούργησαν ἀνυπόφορες ψυχικὲς ἀλγηδόνες καὶ τεράστια περιττά ἔξοδα.

Ἐὰν δὲν ἐβλέπαμε τὰ χειροπιαστὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου, θὰ εἴχαμε διακόψει τὰ ἔργα εἰς αἰώνια καταισχύνη ὅλων τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρώντων. Ὅμως τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου μᾶς ἐνεψύχωναν νὰ συνεχίσωμε. Ὁ Ἅγιος παρενέβαινε καὶ προσπαθοῦσε νὰ ἀνακαλέσῃ εἰς τὴν τάξιν τοὺς ἀντιδρῶντες στὴ κατασκευὴ τοῦ οἴκου του. Καὶ σὲ μᾶς παρενέβαινε, ὥστε νὰ μὴ ἀπελπιζόμαστε καὶ ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀπελπισίας μας νὰ καταλήξωμε εἰς τὴν διακοπὴν αὐτοῦ τοῦ, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, θείου ἔργου. Μέχρι τοῦδε, ἐτιμώρησε ὀκτώ. Παρακαλοῦμε τὸν Ἅγιο Παῦλο, νὰ πάψῃ καὶ νὰ μὴ πάρῃ καὶ ἄλλους διότι ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι». Ἐφαρμόζομε τὸ πασχαλινὸ δοξαστικό : «Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ Πανηγύρει καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμε πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν Χριστὸς Ἀνέστη…».

Ἐδῶ καὶ δέκα ἔτη πασχίζομε νὰ εὕρωμε μὶα εὐλαβῆ ὁμάδα μοναχῶν ἤ μοναζουσῶν, νέους ἀνθρώπους μὲ ἱκανότητες, ἦθος ἐργασίας καὶ μεράκι, νὰ συνεργασθοῦν, νὰ ὑποδέχωνται τοὺς προσκεκλημένους, νὰ τοὺς φιλοξενοῦν καὶ νὰ τοὺς κατηχοῦν εἰς τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι, ὄχι μόνον χωρικοί, ἀλλὰ καὶ κάτοικοι τῶν πόλεων ἔχουν γίνει παλιμβάρβαροι καί χρειάζονται ἐπανευαγγελισμοῦ.

Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἕτερο εἶδος τοῦ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» καὶ τοῦ «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ή ἀναπνευστέον» (Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Δηλαδή, ἐπιβάλλεται νὰ μνημονεύωμε τοῦ Θεοῦ περισσότερον ἀπ’ ὅ,τι ἀναπνέομε.

Αὐτὸ νὰ γίνῃ μέχρι νὰ κτισθῇ μία νέα πτέρυγα στὴν Ἱ. Μονὴ Φανερωμένης (ἀφοῦ ὑπερπηδηθοῦν καὶ τὰ ἀδικαιολόγητα ἐμπόδια μὲ τὸ δασαρχεῖο καὶ παύσῃ ἡ ἀδιαφορία τῶν ἰθυνόντων), γιὰ νὰ δύνανται νὰ διαβιοῦν ἀνθρώπινα οἱ μοναχοὶ ἤ οἱ μοναχές.

Δυστυχῶς ὅμως καὶ δεκάδες πνευματικοί-ἐξομολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς φίλοι, δέν ἐνδιαφέρθηκαν οὐσιαστικά. Εἶναι καὶ αὐτοὶ δυστυχῶς «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ» ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας. Δυστυχῶς καὶ δι’ αὐτοὺς ἐφαρμόζεται τό «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18). Ἀκόμη καὶ Ἁγιορεῖτες Πατέρες, περιορίσθηκαν νὰ παρηγοροῦν μόνον διὰ λόγων καὶ νὰ μᾶς συμβουλεύσουν «καλύτερα νά παραμείνῃ ὁ Ναὸς καί τὰ προσκτισματά του κλειστά, παρὰ νὰ ἀναθέσωμε σὲ ἀκατάλληλα πρόσωπα καὶ νὰ δίδουν ἀφορμὴ σὲ κουτοπόνηρους, οἱ ὁποῖοι ρέπουν στὸ κουτσομπολιὸ καὶ εἶναι συνηθισμένοι νὰ κάνουν τὴν ,,τρίχα τριχιά,,»!!!…

Δυστυχῶς, ὅμως οὔτε Μητροπολίτες οὔτε Δήμαρχοι δὲν ἐπίστευσαν αὐτὰ καὶ δὲν ἐπίεσαν τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο, νὰ σταματήσουν τὰ ὄργια τῶν σπαταλῶν καὶ τῶν προκλήσεων καὶ νὰ διατίθενται χρήματα διὰ τὴν παντοειδῆ στήριξι τῆς ὑπαίθρου καὶ τὴν ἐπανόρθωσι τοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖον διέπραξαν, υἱοθετῶντας τὰ ἀνθελληνικὰ, ἀντίχριστα καὶ ἀπάνθρωπα ξενοκίνητα σχέδια, μὲ τοὺς βαρύγδουπους τίτλους, «Καποδίστρια καὶ Καλλικράτη». Ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ὄντως ταφόπλακα γιὰ τὴν ὕπαιθρο. Οἱ φυσικοὶ νόμοι τονίζουν : τὸ κενὸν (ἀπὸ Ἕλληνας) πληροῦται (ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς ἀλλοφύλων, ἐποίκους καὶ λοιποὺς ἀλλοεθνεῖς ἐπιδρομεῖς).

Τόσον τὸν Ἱερὸν Ναό, ὅσον καὶ τὰ προσκτίσματά του τὰ διαθέτομε δωρεὰν εἰς πάντας διά :

α) βαπτίσεις,

β) γάμους (ἀκόμη καὶ νυφικὰ διαθέτομε δωρεάν),

γ) καὶ ὅλες τὶς ἱεροτελεστίες.

δ) ἱεροδιδασκαλεῖο διὰ γυναῖκες καὶ ἄνδρες.
Καὶ οἱ μὲν ἄνδρες ἱερεῖς νὰ τελοῦν τὶς ἱεροτελεστίες καὶ μετὰ νὰ διδάσκουν σὲ σχολεῖα, ὄχι μόνον τὰ μικρὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ μεγάλους, διότι: « πολὺ κακὸ χωριὸ τὰ λίγα σπίτια καὶ προπαντὸς χωρὶς δάσκαλο καὶ παπά»!!!… «Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμὸς» λένε γιὰ τὰ χωριά μας. Ὅμως, κατὰ τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη : « χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλο εἶναι καταδικασμένα νὰ σβήσουν» .

ε) τὴν ἐπιμόρφωσιν γυναικῶν ὥστε νὰ γίνουν πρεσβυτέρες γιὰ νὰ συνδράμουν τὸν ἱερέα σύζυγόν τους στὸ δυσκολώτατο ἔργο διαπαιδαγωγήσεως καὶ ἐπανευαγγελισμοῦ ἤ νὰ γίνωνται κοινωνικοὶ λειτουργοί.

στ) κέντρον ἑλληνισμοῦ – διεθνῆ σεμινάρια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Δυστυχῶς, ὅμως καὶ δι’ αὐτὰ οὐδεὶς συνεκινήθη, ἐθελοτυφλοῦντες οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον, δηλαδὴ ὅτι κινδυνεύομεν μετὰ παρέλευσιν μερικῶν δεκαετιῶν νὰ μετακαλῶμε Βάσκους, Ἱσπανούς, Καταλανούς, Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς ἑλληνιστὲς διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά! ! ! ! ! . . . . .

ζ) τὴν πραγματοποίησιν ἐπιστημονικῶν συνεδρίων ὅλων τῶν κλάδων.

η) τὴν πραγματοποίησιν συσκέψεων διὰ τὴν εἰρήνη, τὴν οἰκολογία, τὴν μείωσι-κατάργησι τῶν ῥαντισμάτων ἐπιβλαβῶν χημικῶν, ὅπλων.

θ) τὴν λῆψι δρακοντείων μέτρων, διὰ τὴν ἐξάρθρωσι καλλιεργείας, ἐμπορίας καὶ χρήσεως ναρκωτικῶν οὐσιῶν διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ νεολαία καὶ οἱ μεγαλύτεροι ἀπὸ τῆς καταστρεπτικῆς μάστιγος τῶν ψυχοτρόπων οὐσιῶν καὶ νὰ λυτρωθῇ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκη.

ι) τὴν λῆψι μέτρων πρὸς πρόληψι καὶ κατάργησι τὴς ἑτέρας μάστιγος, τοῦ ἀλκοολισμοῦ.

ια) τὴν λῆψι μέτρων γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν εἰδεχθεστάτων ἐγκλημάτων σφαγιασμοῦ μιᾶς μεγαλουπόλεως ἄνω τῶν 500.000 ἄκακων καὶ ἀθώων ἀγγελουδιῶν ἐτησίως. Τοιουτοτρόπως θὰ λυθῇ καὶ τὸ μακροχρόνιο δημογραφικὸ πρόβλημα καὶ θὰ σταματήσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

Προϋπόθεσις αὐτῶν εἶναι νὰ ἐκπαιδεύωνται οἱ ἄνθρωποι εἰς τομεῖς ὅπου ὑπάρχει ζήτησις ἐργατικῶν χεριῶν, νὰ ὑπάρχουν ἐργασίες, νὰ ἀμείβωνται δίκαια οἱ ἔχοντες ἦθος ἐργασίας, νὰ λαμβάνουν τὰ νέα ζεύγη σωστὰ κατασκευασμένες κατοικίες μὲ ἐπιτόκια καταθέσεων καὶ ὄχι λήψεως δανείων καὶ διὰ τοὺς τρίτεκνους καὶ ἄνω πρέπει νὰ χαρίζωνται τὰ δάνεια, γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπιμορφώνουν καὶ νὰ τρέφουν τὰ τέκνα των.

Τέλος δὲν θὰ μένουν γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἄγαμοι διὰ νὰ «παίζουν τοὺς παντρεμένους», οὔτε θὰ ὑπάρχῃ ἐκμετάλλευσις τοῦ ἑτέρου φύλου, οὔτε πορνεῖες, οὔτε μοιχεῖες, οὔτε ἄλλες σοδομητικὲς ἁμαρτίες ὅπως τῆς Πομπηΐας καὶ οἱ ἀνωμαλίες τῆς ἀρσενοκοιτίας καὶ τῶν λεσβίων. Θὰ ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία : «ἤ μικρὸς παντρέψου ἤ μικρὸς καλογερέψου».

Δυστυχῶς ὅμως ἡ πανσεξουαλικὴ κοινωνὶα, ἡ ὁποία δὲν πιστεύει Χριστὸν, ἀλλὰ χρυσόν, ποὺ δὲν πιστεύει εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀλλὰ εἰς ἑτέρα τριάδα :

α) ἄμετρο ἐγωισμό, οἴησι, ἀλαζονεία καὶ ἀναισχυντία,
β) γαστέρα: «ὧν Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιππησίους 3, 19) ἢ τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ποτὰ εἶναι ὑψίστη ἡδονή – θεωρία τῶν ἐπικουρείων – « φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθανοῦμεν ». Μάλιστα δὲ οἱ Λουκούλειοι ἐπεξέτειναν χυδαῖα τὴν ἐν λόγῳ θεωρία, φθάνοντες μέχρι τοῦ σημείου νὰ λέγουν : «Δὲν χωρᾶ ἄλλο τὸ στομάχι σου, προσπάθησε νὰ ἐμέσῃς, γιὰ νὰ συνεχίσῃς ἀκαταπαύστως τὸ φαγοπότι »

γ ) ἐνῷ ὅλα τὰ ἄλλα ζῷα συνέρχονται μόνον γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ εἰς ὡρισμένες ἐποχὲς τοῦ ἔτους, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἡδονῆς ἔχει θεοποιήσει τὸ ὑπογάστριο καὶ τὸ ἔχει ὡς κεντρομόλο δύναμι καὶ ἀναδείξει, ὄχι μόνον εἰς μία ὡρισμένη ἐποχὴ ἀλλὰ καί τὶς τέσσερις ἐποχὲς τοῦ ἔτους καὶ τοὺς δώδεκα μῆνες καί τὶς 365 ἡμέρες τοῦ ἔτους – ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νοσταλγεῖ καὶ πράττει τὸ πᾶν νὰ ἀπολάβῃ τῆς «ἐφαμάρτου ἡδονῆς». Καὶ τοῦτο, κάθε ἄλλο παρὰ γιὰ τὴν ἀναπαραγωγή, ἀπεναντίας λαμβάνει – προφυλάσσεται παντοιοτρόπως, νὰ ἀποφευχθῇ ἡ σύλληψις, ἐὰν δὲ παρὰ ταῦτα συμβῇ, τότε τρέχει νὰ καταστρέψῃ ἢ σφαγιάσῃ τὰ ἀθῷα καὶ ἀνήμπορα νὰ ἀμυνθοῦν ἔμβρυα – οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες ! ! !

Διὰ τὴν πραγματοποίησι ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀπαιτεῖται ἐπανευαγγελισμὸς τῶν ἀνθρώπων, νὰ πάψουν νὰ εἶναι παλιμβάρβαροι, ἀλλὰ ἔμπρακτοι Χριστιανοὶ.

Διὰ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ ἀναζοωγονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Ἄν πράξωμε ἔργα μετανοίας καὶ ἐπανέλθωμε στὶς ρίζες μας, τὸτε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τοῦ βαράθρου τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι ἤ δοτοὶ ἰθύνοντες.

Πλὴν ὅμως ἐμεῖς φρονοῦμε, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ διδάσκωμε διὰ τοῦ παραδείγματος.

Εὔχεσθε καὶ προσεύχεσθε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρῃ κατ’εὐχὴν γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὰ ἔργα ἀγλαοκάρπους καρπούς.

Ἐμεῖς ἐθυσιάσθημεν δι’ἀπεριγράπτων σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων καὶ στερἠσεων μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, ἐκ βάθους καρδίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, καὶ εἶναι μέγιστο κρῖμα νὰ μὴ ἀξιοποιῶνται τὰ ἔργα, γιὰ τοὺς ἀνωτέρω καὶ ἄλλους κοινωφελεῖς σκοπούς.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνας
Δι’ ἀλληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: http://www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα, Καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα !

Ὁ Σεβασμιώτατός μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβρόσιος, ἀφοῦ ἐμελέτησε ἐπισταμένως, ὥρισε
γιὰ τὴν Ἱερὰ Πανήγυρι τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου νὰ τελεσθῇ ἐφέτος εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων τὸ Σάββατον 27 Μαΐου 2017.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:00 – 10:30 Θεία Λειτουργία.
Θὰ συλλειτουργήσουν οἱ Σεβασμιώτατοι :
Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος
Σάμου καὶ Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσέβιος
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ.κ. Κύριλλος
καὶ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ὁ Ἡλιουπόλεως κ. Θεόδωρος,
Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Μέσης Αἰγύπτου.
11:00 – 11:30 Προσκύνημα στὴν οἰκία, ὅπου γεννήθηκε ὁ Ἅγιος.

12:00 – 12:30 Βραβεύσεις.
12:30 – 15:30 Γεῦμα καὶ παραδοσιακὴ δημοτικὴ μουσική
15:30 Ἀναχώρησι μέσῳ τῶν ἀξιοθεάτων περιοχῆς Καλαβρύτων (ἱστορικὴ Ι. Μ. Ἁγ. Λαύρας, τόπος θυσίας Καλαβρυτινῶν 13.12.1943, Ι. Μ. Μεγάλου Σπηλαίου, ὅπου εὑρίσκεται μία άπὸ τὶς εἰκόνες τῆς Παναγίας τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ).
Τὴν ὅλη Πανήγυρι θὰ μεταδώσουν ζωντανὰ ὁ Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας Πειραιῶς (http://www.imp.gr/component/flexicontent/2-uncategorised/83-radiofwnikos-sta8mos.html) καὶ ὁ Τ.Σ. Ἀχελῶος TV (www.acheloostv.gr).

2 replies »

 1. Πάντα θα εφεύρει ψευτοαγιους,
  γιά να ανοίγει το ιερατείο καινούργια μαγαζιά.
  Αρκεί να ανεβαίνει ο τζίρος.
  Εις υγείαν των κορόιδων.

  Μου αρέσει!

  • Ο/Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕ ΒΟΘΡΕ ΧΑΝΟΥΜΑΚΙ ΠΑΛΑΒΕ ΑΓΙΟΜΑΧΕ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ» ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ λέει:

   «ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕ ΒΟΘΡΕ» ΧΑΝΟΥΜΑΚΙ ΠΑΛΑΒΕ ΑΓΙΟΜΑΧΕ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ» ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΕ ΓΕΝΙΤΣΑΡΕ ΑΙΡΕΤΙΚΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΦΟΥ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΓΙΑ 30 ΑΡΓΥΡΙΑ ΠΑΛΙ ΣΤΑΥΡΩΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ (ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΚΟΝΟΜΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΕ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ ΟΤΙ «ΓΙΑΧΒΕ» ΚΑΙ «ΣΑΒΑΩΘ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟΥ ΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ) ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΠΡΟΤΙΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΤΑ ΠΑΘΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΜΑΜΩΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΟΥ…

   Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ 2017 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΧΕΦΡΩΝ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ» ΤΟΥ (ΔΙΑ)ΒΟΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ… ΜΙΛΑΝΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ «Ο ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΒΡΟΜΕΡΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΟΤΙ «ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ» ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΥΘΙΚΩΝ ΘΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΩΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ (ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ)…

   ΦΥΣΙΚΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΓΝΩΣΗ ΦΟΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΤΕ ΔΗΘΕΝ ΟΤΙ ΚΑΙΝΕ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΕΣ ΣΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΒΡΩΜΟΧΑΝΟΥΜΑΚΙΑ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ ΨΕΥΤΗ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ) ΓΙΑΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΑΡΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΕ Ο ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ ΝΕΡΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ…

   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΗΘΕΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ ΤΟΝ «ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ», ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ…

   ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΟΠΩΣ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΡΩΝΑ…

   ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ, ΠΡΟΗΓΑΓΕ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ.
   ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΣΩΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ , ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ, ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ, ΡΗΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ).

   Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s